Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Martincová
úvodSlužbyCenníkKontakt
 

PRÁVNE SLUŽBY

Prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie poskytujem právny servis :

  • poradenstvo
  • spisovanie právnych dokumentov - zmluvy, žaloby, právne analýzy
  • zastupovanie klientov v súdnom i správnom konaní
  • zastupovanie klienta v mimosúdnom konaní,  rokovanie s protistranou

vo všetkých oblastiach práva:


Občianske právo

-   vlastnícke právo a práva k nehnuteľnostiam - ochrana vlastníckeho práva, susedské práva, kúpne zmluvy k nehnuteľnostiam
-   bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - zmena rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, majetkové vyporiadanie po zániku manželstva rozvodom  alebo v iných prípadoch,
-   podielové spoluvlastníctvo - vznik, zmena, zánik spoluvlastníctva, vzťahy medzi spoluvlastníkmi, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
-   zabezpečovacie právne vzťahy (zmluvná pokuta, ručenie, záloh a pod.)
-   zastupovanie v dedičskom konaní, závet, listina o vydedení, zabezpečenie nárokov vyplývajúcich z dedičstva
-   záväzkové právo - zmluvy a nároky z nich vzniknuté (kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, nájomná zmluva, poistná zmluva a pod.)


Obchodné právo 

-   právo obchodných spoločností - vznik, zmeny, fúzie, zánik obchodných spoločností, vznik európskej obchodnej spoločnosti, organizácia zasadnutí orgánov obchodných spoločností a družstiev, kompletné právne poradenstvo firmám
-   obchodné zmluvy a nároky z nich vzniknuté (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení a pod.)
-   zabezpečovacie inštitúty (zmluvnú pokuta, ručenie a pod.)
-   vymáhanie pohľadávok
-   ochrana obchodného mena
-   právo nekalej súťaže,
-   zabezpečenie zápisov, zmien, výmazov v obchodnom registri, živnostenskom registri a pod.
-   právo cenných papierov


Rodinné právo

-   rozvod manželstva
-   vyživovacie povinnosti
-   úprava vzťahov medzi rodičmi a deťmi - zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, úprava styku s dieťaťom
-   určenie otcovstva
-   osvojenie


Pracovné právo

-   riešenie vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vzniknutých v súvislosti s pracovným pomerom, s jeho zmenami a ukončením
-   komplexné právne služby pre firmy spojené s vedením agendy zamestnancov, vypracovanie akýchkoľvek pracovnoprávnych listín
-   uplatňovanie vzájomných nárokov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
-   náhrada škody z pracovnoprávnych vzťahov


Správne právo

-   zastupovanie klientov v správnom konaní, najmä pred katastrálnymi, živnostenskými, finančnými úradmi, v priestupkovom konaní


Ostatné oblasti práva

 

JUDr. Zuzana Martincová

mobil: 0905 516 159
Fax: 00421 33 6402003
skype: zuzana.martincova3
e-mail: zuzana@martinec.sk 
Web: www.akmartincova.sk

kancelárie: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
doručovacia adresa: P.O.Box 131, 902 01 Pezinok

Copyright © 2010 Kaliant, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Change language: English Zvoľte jazyk: Slovenský